LOGO
profilsluzbypreco myreferenciekontaktyformular SK UK

SLU_BY

• Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva podľa platných zákonov SR
• zavedenie účtovnej agendy (posúdenie východiskovej situácie, návrh metodiky spracovania dokladov)
• kontrolu náležitostí dokladov podľa platných zákonov
• spracovanie dokladov a evidencie v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o DPH
• vedenie mzdovej agendy a personalistiky
• komunikácia s daňovými orgánmi a inštitúciami sociálneho a zdravotného zabezpečenia
• vypracovanie knihy jázd
• vedenie evidencie dlhodobého majetku a výpočet odpisov
• sledovanie salda záväzkov a pohľadávok
• vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre vedenie účtovnej evidencie
• vypracovanie podkladov pre odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov
• kontrola a rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
• vypracovanie ročnej účtovná závierka a priebežných závierok
• asistencia pri vykonávaní auditu
• vyhotovenie podkladov k dani z pridanej hodnoty, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností a k dani z príjmov právnických aj fyzických osôb
• Vypracovanie hlásení INTRASTAT
• Vypracovanie hlásení a evidencií spravodajských jednotiek pre Štatistický úrad SR
• Ekonomické a organizačné poradenstvo pri výbere právnej formy podnikania
• príprava materiálov na uloženie do zbierky listín
• Asistencia a zastupovanie pred orgánmi daňovej správy, pri kontrolách štátny úradov a zdravotných poisťovní
• Finančné plánovanie a rozpočty
• Vypracovanie podnikateľského plánu, finančného plánu, plánu nákladov a výnosov a plánu cash flow
• Poradenstvo pri rozvoji podnikateľskej činnosti
• vypracovanie finančno-ekonomických analýz pre potreby klienta v rámci jeho spolupráce s finančnými inštitúciami resp. obchodnými partnermi
• výkazníctvo a reporting podľa potrieb klienta
• prezentácie ekonomických ukazovateľov a výkazov pre tretiu stranu podľa požiadaviek klienta
©2009 | Právne informácie |